ค้นหางานราชการ

ย่อ/ขยาย

ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 164 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์รับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง อาจารย์ (รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 7 ครั้ง
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 4 ครั้ง
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่ไป (งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 1 ครั้ง
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (งานวิจัยและบริการเชิงพื้นที่)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 2 ครั้ง
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (งานจริยธรรมงานวิจัยมนุษย์)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 1 ครั้ง
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 3 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษาท้องถิ่น
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 12 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ เภสัชกร วิศวกรโยธา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
5 ตำแหน่ง
อ่าน 14 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมธนารักษ์รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร)
หน่วยงาน : กรมธนารักษ์
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 25 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ นักทรัพยากรบุคคลและเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลพุทธชินราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
14 ตำแหน่ง
อ่าน 39 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 54 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 20 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่ารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2)
หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 51 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่ารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ (คนพิการ)
หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 13 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่ารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง (คนพิการ)
หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 18 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่ารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)
หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 14 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่ารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานวัดระดับน้ำ
หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 23 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่ารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 15 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่ารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นายช่างโยธา
หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 14 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่ารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสาร
หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
2 ตำแหน่ง
อ่าน 26 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่ารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักภูมิศาสตร์
หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 33 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่ารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ)
หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 31 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่ารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 51 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
30 ตำแหน่ง
อ่าน 49 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
25 ตำแหน่ง
อ่าน 259 ครั้ง
ค้นเฉพาะ จังหวัดสมุทรสาครรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายแพทย์
หน่วยงาน : จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่เริ่ม : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 49 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 98 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง ช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 65 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า โรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 44 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิจัยป่าไม้
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 133 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
4 ตำแหน่ง
อ่าน 138 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
8 ตำแหน่ง
อ่าน 129 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 111 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
3 ตำแหน่ง
อ่าน 261 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 33 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
3 ตำแหน่ง
อ่าน 76 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ช่างสำรวจ
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
6 ตำแหน่ง
อ่าน 29 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 34 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
4 ตำแหน่ง
อ่าน 78 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
3 ตำแหน่ง
อ่าน 64 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
3 ตำแหน่ง
อ่าน 51 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
3 ตำแหน่ง
อ่าน 34 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
11 ตำแหน่ง
อ่าน 101 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
3 ตำแหน่ง
อ่าน 45 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 36 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
8 ตำแหน่ง
อ่าน 78 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 126 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการขนส่งทางบกรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร)
หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 52 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการขนส่งทางบกรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม)
หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 72 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานบิรหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) และพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
2 ตำแหน่ง
อ่าน 137 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการขนส่งทางบกรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี)
หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 56 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการขนส่งทางบกรับสมัคร พนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี)
หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 63 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง แก้ไข ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธาณสุขนครศรีธรรมราช
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
4 ตำแหน่ง
อ่าน 186 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการขนส่งทางบกรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร)
หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 68 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
13 ตำแหน่ง
อ่าน 140 ครั้ง
ค้นเฉพาะ จังหวัดสุโขทัยรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : จังหวัดสุโขทัย
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 62 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมืองรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566
4 ตำแหน่ง
อ่าน 306 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมืองรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 131 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมืองรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566
3 ตำแหน่ง
อ่าน 136 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมืองรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566
3 ตำแหน่ง
อ่าน 86 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมืองรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 86 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมืองรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566
2 ตำแหน่ง
อ่าน 76 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมืองรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566
5 ตำแหน่ง
อ่าน 68 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมืองรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566
20 ตำแหน่ง
อ่าน 122 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมืองรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566
2 ตำแหน่ง
อ่าน 393 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมืองรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 140 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมืองรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566
2 ตำแหน่ง
อ่าน 168 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมืองรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566
2 ตำแหน่ง
อ่าน 231 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
4 ตำแหน่ง
อ่าน 239 ครั้ง
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 177 ครั้ง
ค้นเฉพาะ จังหวัดสมุทรสาครรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน : จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 176 ครั้ง
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 279 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรับสมัคร จ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 70 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 243 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
0 ตำแหน่ง
อ่าน 250 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
2 ตำแหน่ง
อ่าน 544 ครั้ง
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัคร พนักงสนมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่เริ่ม : วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 434 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
5 ตำแหน่ง
อ่าน 471 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 266 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมราชทัณฑ์รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง วิศกรกรไฟฟ้า
หน่วยงาน : กรมราชทัณฑ์
วันที่เริ่ม : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 225 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมปศุสัตว์รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
วันที่เริ่ม : วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 174 ครั้ง
ค้นเฉพาะ จังหวัดพังงารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล
หน่วยงาน : จังหวัดพังงา
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 286 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
4 ตำแหน่ง
อ่าน 224 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
วันที่เริ่ม : วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
3 ตำแหน่ง
อ่าน 168 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
วันที่เริ่ม : วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 270 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
วันที่เริ่ม : วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
4 ตำแหน่ง
อ่าน 224 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นิติกร
หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
วันที่เริ่ม : วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 142 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
วันที่เริ่ม : วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 207 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
วันที่เริ่ม : วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 184 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
วันที่เริ่ม : วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
3 ตำแหน่ง
อ่าน 273 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เศรษฐกร
หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
วันที่เริ่ม : วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
20 ตำแหน่ง
อ่าน 181 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เศรษฐกร
หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
วันที่เริ่ม : วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
17 ตำแหน่ง
อ่าน 129 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมทรัพย์สินทางปัญญารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (คนพิการ)
หน่วยงาน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 170 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมทรัพย์สินทางปัญญารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
2 ตำแหน่ง
อ่าน 247 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมทรัพย์สินทางปัญญารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์
หน่วยงาน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
2 ตำแหน่ง
อ่าน 358 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมทรัพย์สินทางปัญญารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 360 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กระทรวงการต่างประเทศรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : กระทรวงการต่างประเทศ
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
4 ตำแหน่ง
อ่าน 646 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นิติกร และนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
3 ตำแหน่ง
อ่าน 231 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
3 ตำแหน่ง
อ่าน 253 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กระทรวงการต่างประเทศรับสมัคร จ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ)
หน่วยงาน : กระทรวงการต่างประเทศ
วันที่เริ่ม : วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 278 ครั้ง
1 2