3 ขั้นตอนในการสอบเข้ารับราชการ

หากสนใจเข้ารับราชการ...เพียงติดตามข่าวรับสมัครสอบฯ ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ http://job.ocsc.go.th  ซึ่งมีขั้นตอนการสอบเพียง 3 ขั้นตอน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ: เปิดเอกสาร เปิดเอกสาร