การจัดสอบภาค ก. เฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ข. หรือ/และ ภาค ค.

สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดปฏิทินให้ส่วนราชการส่งรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ข. หรือ/และ ภาค ค.   เพื่อจัดสอบภาค ก. เป็นกรณีพิเศษ        รวมทั้งแจ้งกำหนดการให้ผู้สอบผ่านภาค ข. หรือ/และ ภาค ค.  กรอกใบสมัครสอบและกำหนดวันสอบข้อเขียน รายละเอียดตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ตามไฟล์แนบ
เอกสารประกอบ: เปิดเอกสาร เปิดเอกสาร