ก.พ. ปรับมาตรฐานข้าราชการยุคใหม่พร้อมรับประชาคมอาเซียน

บทความพิเศษ : คำสัมภาษณ์ รองเลขาธิการ ก.พ. นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์
เอกสารประกอบ: เปิดเอกสาร เปิดเอกสาร