ตัวอย่าง ใบรับรองแพทย์ผลการตรวจโรคต้องห้ามตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

ตัวอย่าง ใบรับรองแพทย์ผลการตรวจโรคต้องห้ามตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
เอกสารประกอบ: เปิดเอกสาร เปิดเอกสาร