สอบภาค ก. พิเศษ คืออะไร

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. (หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า สอบภาค ก.) นั้น ส่วนใหญ่จะรู้จักแค่การสอบประจำปี (รูปแบบกระดาษ) หรือ รูปแบบการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)

แต่

สำนักงาน ก.พ. มีการเปิดสอบภาค ก. รอบพิเศษให้กับผู้ที่สอบผ่านการสอบของส่วนราชการแล้ว (สอบผ่านภาค ข. แล้ว) ซึ่งส่วนราชการดังกล่าวจะต้องเป็นส่วนราชการที่ได้วางแผนและประสานงานร่วมกับสำนักงาน ก.พ. เพื่อเปิดสอบภาค ก. พิเศษไว้ล่วงหน้า
สำหรับผู้สอบผ่าน ก. พิเศษ จะได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ เช่นเดียวกับผู้สอบภาค ก. ที่ สำนักงาน ก.พ. จัดสอบประจำปี

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการสอบภาค ก. ได้ที่ job.ocsc.go.th หรือ Mobile Application "JOB OCSC" ฟรี ทั้งระบบ Android และ iOS
...
พิมพ์ข่าวนี้