เว็บไซต์หน่วยงานราชการ

 
สำนักนายกรัฐมนตรี
      สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
      สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
      สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
      สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
      สำนักงบประมาณ 
      สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
      สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
      สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) 
      สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
      สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) 
      กรมประชาสัมพันธ์ 
      สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
      บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 
      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
      สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
      สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
      องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
      สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
      สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 
กระทรวงกลาโหม
      สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม 
      สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
           สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
           สำนักงานเลขานุการปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
           สำนักงบประมาณกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
           สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
           กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
           กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
           กรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
           ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
           กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
           สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
           กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
           กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
           สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
           องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
      กรมราชองครักษ์ 
      กองบัญชาการกองทัพไทย 
      กองทัพบก 
      กองทัพเรือ 
      กองทัพอากาศ 
      สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 
กระทรวงการคลัง
      สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง 
      สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
      สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
      กรมธนารักษ์ 
      กรมบัญชีกลาง 
      กรมศุลกากร 
      กรมสรรพสามิต 
      กรมสรรพากรรับสมัคร 1 ตำแหน่ง
      สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
      สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
      สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
      สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
      โรงงานยาสูบ 
      ธนาคารออมสิน 
      สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค 
      ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
      ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
      ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
      ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
      องค์การสุรา (กรมสรรพสามิต)  
      โรงงานไพ่ (กรมสรรพสามิต) 
      บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)  
      สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
      สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ 
      สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
      กรมวิเทศสหการ 
      กรมพิธีการทูต 
      กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
      กรมสารนิเทศ 
      กรมองค์การระหว่างประเทศ 
      กรมอาเซียน 
      กรมการกงสุล 
      กรมยุโรป 
      กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
      กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
      กรมเอเซียตะวันออก 
      กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
      สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      กรมชลประทานรับสมัคร 1 ตำแหน่ง
      กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
      กรมประมง 
      กรมปศุสัตว์ 
      กรมการข้าว 
      กรมพัฒนาที่ดิน 
      กรมวิชาการเกษตรรับสมัคร 3 ตำแหน่ง
      กรมส่งเสริมการเกษตร 
      กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
      สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
      สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
      สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
      กรมหม่อนไหม 
กระทรวงคมนาคม
      สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม 
      สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
      กรมการขนส่งทางบก 
      กรมทางหลวง 
      กรมเจ้าท่า 
      กรมการบินพลเรือน 
      กรมทางหลวงชนบท 
      สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
      สถาบันการบินพลเรือน 
กระทรวงพาณิชย์
      สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ 
      สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
      กรมการค้าต่างประเทศ 
      กรมการค้าภายใน 
      กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
      กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
      กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
      สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
      องค์การคลังสินค้า 
      ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
      สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
      ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 
กระทรวงมหาดไทย
      สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 
      สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
      กรมการปกครองรับสมัคร 7 ตำแหน่ง
      กรมการพัฒนาชุมชน 
      กรมที่ดิน 
      กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      กรมโยธาธิการและผังเมือง 
      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงยุติธรรม
      สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม 
      สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
      สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) 
      กรมราชทัณฑ์ 
      กรมบังคับคดี 
      กรมคุมประพฤติ 
      กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
      กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
      กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
      สำนักงานกิจการยุติธรรม 
      สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
กระทรวงศึกษาธิการ
      สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 
      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
      สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
           สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
      สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
           สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
      สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) 
กระทรวงสาธารณสุข
      สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข 
      สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัคร 13 ตำแหน่ง
      กรมการแพทย์ 
      กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
      กรมอนามัยรับสมัคร 15 ตำแหน่ง
      สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
      กรมควบคุมโรค 
      กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
      กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
      กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงอุตสาหกรรม
      สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม 
      สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
      สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)รับสมัคร 2 ตำแหน่ง
      กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
      กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
      สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
      สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
      กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
      สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
      สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
      สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
      สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
      สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
      สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
กระทรวงแรงงาน
      สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน 
      สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
      กรมการจัดหางาน 
      กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
      กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
      สำนักงานประกันสังคมรับสมัคร 2 ตำแหน่ง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
      สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
      สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
      กรมพลศึกษา 
      กรมการท่องเที่ยว 
      สถาบันการพลศึกษา 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
      สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
      สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
      กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
      สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
      สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 
      สำนักงานส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      กรมทรัพยากรธรณี 
      สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
      กรมควบคุมมลพิษ 
      สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
      กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรับสมัคร 3 ตำแหน่ง
      กรมทรัพยากรน้ำ 
      กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
      กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
      กรมป่าไม้ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
      กรมไปรษณีย์โทรเลข 
      กรมอุตุนิยมวิทยา 
      สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
กระทรวงพลังงาน
      สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน 
      สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
      กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
      กรมธุรกิจพลังงาน 
      กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
      สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงวัฒนธรรม
      สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม 
      สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมรับสมัคร 6 ตำแหน่ง
      กรมการศาสนา 
      กรมศิลปากรรับสมัคร 11 ตำแหน่ง
      กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
      สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
      สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมตรี กระทรวง หรือทบวง
      สำนักพระราชวัง 
      สำนักราชเลขาธิการ 
      สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 
      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
      สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 
      สำนักงานอัยการสูงสุด 
      สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
      สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
      สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) 
      สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
      สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
      สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
      สถาบันพระปกเกล้า 
      สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
      สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) 
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
      สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
      สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
      สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
      สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
      สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
      สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
      สำนักงานศาลปกครอง 
      สำนักงานศาลปกครอง 
      สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 
      สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
      สำนักงานศาลยุติธรรม 
      สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
พบประกาศรับสมัครงานรวมทั้งสิ้น 64 ตำแหน่ง
1