กรมประมง
ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์ (กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ วิธีการประเมิน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://www4.fisheries.go.th/personnel-recruitment
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 1178 ชื่อตำแหน่ง

 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(คนพิการ)(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาญจนบุรี)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 505 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1067 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1864 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 2243 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งผู้ช่วยสหโภชน์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 637 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 888 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักงานประจังหวัด)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง 406 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 9057 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 2595 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 2409 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1070 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
 
 
 
     © 2010 www.OCSC.go.th
            All rights reserved.
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบของ ก.พ. โปรดติดต่อ 02 5471329-30,สายด่วน 1786 ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 02 5471943