กรมประมง
ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,ช่างไฟฟ้า(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่))
อัตราเงินเดือน : รายละเอียดปรากฎตามประกาศรับสมัคร บาท
ประเภท : รายละเอียดปรากฎตามประกาศรับสมัคร
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : รายละเอียดปรากฎตามประกาศรับสมัคร
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ วิธีการประเมิน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://www.fisheries.go.th/personnelnew
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 1220 ชื่อตำแหน่ง

 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 103 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น3(ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 336 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 854 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานเลขานุการกรม)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 626 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าและพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 364 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งสหโภชน์ (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 456 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 803 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 499 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 954 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 420 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
 
 
 
     © 2010 www.OCSC.go.th
            All rights reserved.
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบของ ก.พ. โปรดติดต่อ 02 5471329-30,สายด่วน 1786 ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 02 5471943