สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. คุณวุฒิปริญญาตรีปริญญาทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงาน หรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานธุรการและงานสารบรรณ
- ความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณและพัสดุ
- ความรู้ด้านแรงงาน
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
- ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ภายในสำนักงาน MS Office เช่น Word, Excel, Power Point เป็นต้น

วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
- มุ่งผลสัมฤทธิ์
- สามารถทำงานเป็นทีม
- มีมนุษยสัมพันธ์
- มีจิตสำนึกในการให้บริการ

วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่ามีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
3. การจัดจ้างเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และคะแนนประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสมัครเข้ารับการเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : http://suphanburi.mol.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1