กรมท่าอากาศยาน
71 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
เงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : . คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 7.1 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ภายในสนามบินมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัด (ฉบับจริง) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
7.2 ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร)
7.3 คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมท่าอากาศยานกำหนดสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
(๑) เพศชาย
(2) อายุต้องไม่ต่ำกว่า ๑๘ - 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่รับสมัคร
(3) มีสัญชาติไทย
(4) ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. (ทั้งนี้ ส่วนสูงและน้ำหนักตัวต้องมีความสมดุลกัน)
(5) ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาการทหารชั้นปีที่ 3 ของกรมรักษาดินแดน
(6) สุขภาพ
- มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนซึ่งแสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่ โดย
การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้อง
น้อยกว่า ๓๐ เดซิเบล เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยิน
ที่ความถี่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ เฮิร์ช
การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า ๒๐/๖๐ ทั้งสองข้างโดยไม่สวมแว่นตา/เลนส์ หรือเท่ากับหรือดีกว่า
๒๐/๒๐ สำหรับสายตาข้างหนึ่ง และ ๒๐/๓๐ ในอีกข้างหนึ่ง
เมื่อสวมแว่นตาหรือใช้คอนแทคเลนส์ โดยจะต้องมองเห็นสี
ที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามที่กรมท่าอากาศยานกำหนดแนบท้ายประกาศนี้เท่านั้น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 8. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีรายละเอียด ดังนี้
8.1 ศึกษาและทบทวนการปฏิบัติงานด้านดับเพลิงเพื่อให้เป็นไปตามหลัก
วิธีการ และมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
8.2 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของอากาศยานทุกแบบที่ใช้บริการ ณ
ท่าอากาศยาน เช่น ช่องทางเข้าออกประตูฉุกเฉิน ช่องเก็บ
แบตเตอรี่ เป็นต้น เพื่อเตรียมใช้วางแผนในการกู้ภัย
8.3 ดำเนินการกู้ภัยทุกชนิดที่เกิดขึ้นภายในบริเวณท่าอากาศยาน
และเขตรับผิดชอบ
8.4 ดับเพลิงอากาศยานและเพลิงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริเวณ
ท่าอากาศยานและเขตรับผิดชอบ โดยใช้สารดับเพลิงประเภท
น้ำยาโฟม รวมทั้งระบบเครื่องยนต์เพื่อการดับเพลิงและกู้ภัย
8.5 ช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยภายในบริเวณ
ท่าอากาศยานและเขตรับผิดชอบ
8.6 ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน
ท่าอากาศยานและภายนอกเขตท่าอากาศยานเพื่อปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือด้านสาธารณภัย กรณีได้รับการร้องขอ
8.7 จัดทำแผนรองรับเพื่อใช้ฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน
ซักซ้อมแผน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
8.8 ดูแล รักษาอุปกรณ์ และเครื่องใช้ในการกู้ภัยและดับเพลิงให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ
8.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานเป็นกะ หรือเป็นผลัดได้
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 9.1. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในหัวข้อความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิง - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับท่าอากาศยานและการบิน เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาสามารถกำหนดความรู้ที่ใช้ในการทดสอบได้ตามความเหมาะสม 9.2. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 1. การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) - ทดสอบการดันพื้น 30 ครั้ง - ทดสอบการลุกนั่ง (Sit-Up) 40 ครั้ง - ทดสอบการงอเข่าครึ่งนั่ง 60 ครั้ง - ทดสอบการวิ่ง อย่างน้อย 2,400 เมตร ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อน จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและต้องผ่านเกณฑ์ที่กรมท่าอากาศยานกำหนด จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ต่อไป 2. การสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นการพูด อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึง วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : https://www.airports.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1