กรมท่าอากาศยาน
71 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
เงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 7. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 7.1 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ
7.2 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ จะต้องมี หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัด (ฉบับจริง) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
7.3 ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า
1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร)
7.4 คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมท่าอากาศยานกำหนด สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
(๑) เพศชาย อายุ ๑๘ – 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
(๒) มีสัญชาติไทย
(3) ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. (ทั้งนี้ ส่วนสูงและน้ำหนักตัวต้องมีความสมดุลกัน)
(4) ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาการทหารชั้นปีที่ 3 ของกรมการรักษาดินแดน
(5) มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่งแสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่โดย
- การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า ๓๐ เดซิเบล เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ เฮิร์ช
- การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า ๒๐/๖๐
ทั้งสองข้างโดยไม่สวมแว่นตา/เลนส์ หรือเท่ากับ หรือดีกว่า ๒๐/๒๐ สำหรับสายตาข้างหนึ่ง และ ๒๐/๓๐ ในอีกข้างหนึ่ง เมื่อสวมแว่นตา หรือใช้คอนแทคเลนส์ โดยต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามที่กรมท่าอากาศยานกำหนด
แนบท้ายประกาศนี้เท่านั้น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 8. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีรายละเอียด ดังนี้
(8.1) ศึกษาและทบทวนการปฏิบัติงานด้านดับเพลงเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักวิธีการ และมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(8.2) ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของอากาศยานทุกแบบที่ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน
เช่น ช่องทางเข้าออกประตูฉุกเฉิน ช่องเก็บแบตเตอรี่ เป็นต้น เพื่อ
เตรียมใช้วางแผนในการกู้ภัย
(8.3) ดำเนินการกู้ภัยทุกชนิดที่เกิดขึ้นภายในบริเวณท่าอากาศยานและ
เขตรับผิดชอบ
(8.4) ดับเพลิงอากาศยานและเพลิงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริเวณท่าอากาศยาน
และเขตรับผิดชอบ โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ชนิด ต่าง ๆ ประจำรถดับเพลิง
ที่เป็นระบบไฟฟ้าผสมไฮดรอลิก และอิเล็กทรอนิกส์เคมีเพลิง โดยใช้สาร
ดับเพลิงประเภทน้ำยาโฟม รวมทั้งระบบเครื่องยนต์เพื่อการดับเพลิงและกู้ภัย(8.5) ช่วยพื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยภายในบริเวณท่าอากาศยาน
และเขตรับผิดชอบ
(8.6) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในท่าอากาศยาน
และภายนอกเขตท่าอากาศยานเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือด้าน สาธารณภัย
กรณีได้รับการร้องขอ
(8.7) จัดทำแผนรองรับเพื่อใช้ฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน ซักซ้อมแผน
และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
(8.8) ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการกู้ภัยและดับเพลิงให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ
(8.9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานเป็นกะ หรือเป็นผลัดได้
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 1. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในหัวข้อ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิง - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับท่าอากาศยานและการบิน เป็นต้น 2. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 2.1 การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ผ่าน/ไม่ผ่าน) - ทดสอบการดันพื้น 30 ครั้ง - ทดสอบการลุกนั่ง (sit – up) 40 ครั้ง - ทดสอบงอเข่าครึ่งนั่ง 60 ครั้ง - ทดสอบการวิ่ง อย่างน้อย 2,400 เมตร ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง จะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและผ่านการทดสอบ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมท่าอากาศยานกำหนด จึงจะมีสิทธิเข้ารับ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ต่อไป 2.2 การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นการพูด อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : https://www.airports.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1