กรมอนามัย
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เงินเดือน : 37680 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการความรู้ การวิจัย และนวัตกรรมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ไม่น้อยกว่า 8 ปี
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
4. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และถ่ายทอดสู่ภาคีเครือข่าย
2. ประสานความร่วมมือและผลักดันให้หน่วยงานภาคการศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ สถานประกอบการ NGO และชุมชนจัดการปัจจัยแวดล้อม ให้เป็นหน่วยงานรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization)
3. สนับสนุนเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะกำลังคนให้สามารถขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่กำหนด
4. ให้คำแนะนำ ปรึกษา และผลักดันการดำเนินงานตามแผนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกัน
และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
วิธีการประเมิน :

- สมรรถนะ
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
วิธีการประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ :
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 3 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ กรมอนามัยรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
หน่วยงาน : กรมอนามัย
วันที่เริ่ม : วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
1 ตำแหน่ง
อ่าน 1534 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมอนามัยรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย (สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)
หน่วยงาน : กรมอนามัย
วันที่เริ่ม : วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
1 ตำแหน่ง
อ่าน 539 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมอนามัยรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)
หน่วยงาน : กรมอนามัย
วันที่เริ่ม : วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
1 ตำแหน่ง
อ่าน 380 ครั้ง
1