กรมอนามัย
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสื่อสารส่งเสริมความรอบรู้สู่สาธารณะ
เงินเดือน : 50000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผน และวางกลยุทธ์ด้านการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ผ่านสื่อสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 6 ปี
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
4. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. วิเคราะห์สถานการณ์ด้านข่าว ข้อมูลสุขภาพประจำวัน และวางแผนการสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
2. วางแผน และวางกลยุทธ์ด้านการสื่อสารเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อสาธารณะ และสื่อรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
3. เฝ้าระวังและวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลความเสี่ยงด้านสุขภาพ และพิจารณาดำเนินการสื่อสารตอบโต้
ความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อภาพลักษณ์กรมอนามัยผ่านสื่อสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ
4. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และประเมินผลการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพรายเดือน เพื่อดำเนินการจัดทำสรุปรายงานประจำปี
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
วิธีการประเมิน :

- สมรรถนะ
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
วิธีการประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ :
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 3 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ กรมอนามัยรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
หน่วยงาน : กรมอนามัย
วันที่เริ่ม : วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
1 ตำแหน่ง
อ่าน 1534 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมอนามัยรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย (สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)
หน่วยงาน : กรมอนามัย
วันที่เริ่ม : วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
1 ตำแหน่ง
อ่าน 538 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมอนามัยรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)
หน่วยงาน : กรมอนามัย
วันที่เริ่ม : วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
1 ตำแหน่ง
อ่าน 380 ครั้ง
1