กรมอนามัย
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เงินเดือน : 37680 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผน และวางกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไม่น้อยกว่า 8 ปี
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
4. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. กำหนดกรอบ และจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย เสนอต่อ HR Cluster
2. ออกแบบเครื่องมือ/แบบรายงานการพัฒนาบุคคล เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมอนามัย
3. ชี้แจงการดำเนินงานตามกรอบและแนวทาง ให้กับ CHRO และผู้รับผิดชอบงาน HR
4. ร่วมดำเนินการพัฒนาศักยภาพ หัวหน้างานของทุกหน่วยงาน ให้สามารถเป็นพี่เลี้ยงประจำหน่วยงานได้
5. ติดตาม กำกับ การดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด
๖. ประเมินความสำเร็จของระบบการพัฒนาบุคลากรของทุกหน่วยงาน
๗. ประเมินสมรรถนะบุคลากรเกี่ยวกับสมรรถนะหลักกรมอนามัย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
วิธีการประเมิน :

- สมรรถนะ
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
วิธีการประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ :
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 3 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ กรมอนามัยรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
หน่วยงาน : กรมอนามัย
วันที่เริ่ม : วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
1 ตำแหน่ง
อ่าน 1534 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมอนามัยรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย (สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)
หน่วยงาน : กรมอนามัย
วันที่เริ่ม : วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
1 ตำแหน่ง
อ่าน 538 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมอนามัยรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)
หน่วยงาน : กรมอนามัย
วันที่เริ่ม : วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
1 ตำแหน่ง
อ่าน 380 ครั้ง
1