มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
- สามารถใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านพัสดุ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดเก็บข้อมูล สถิติ
- การจัดทำรายงาน การวางแผนติดตามงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายอย่างดี
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- เป็นผู้ที่มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์และการจัดการที่ดี
- มีปฏิภานไหวพริบ สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความประพฤติเรียบร้อย กระตืนรือร้น ขยัน อดทนและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- สามารถปฏืบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันเสาร์ - อาทิตย์ได้
- มีประสบการณ์ทำงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob3105661001
วิธีการประเมิน : https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob3105661001

- ทักษะ
https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob3105661001
วิธีการประเมิน : https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob3105661001

- สมรรถนะ
https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob3105661001
วิธีการประเมิน : https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob3105661001
เกณฑ์การประเมิน : https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob3105661001
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob3105661001
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1