มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ
รับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)          
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย
เงินเดือน : 21,250 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ การแก้ปัญหาต่างๆ ทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง หรือเพื่อการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
ทักษะ/สมรรถนะ : ทดสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : http://www.tbs.tu.ac.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1