กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กรุงเทพฯ 10300
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง : นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
เงินเดือน : 15000 - 16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา
หรือทางวิศวกรรมชลประทาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางสมุทรศาสตร์ ทางสมุทรศาสตร์สกายะและเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางภูมิศาสตร์ หรือทางฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางคณิตศาสตร์ หรือทางสถิติ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ด้านการปฏิบัติการ
(1) เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณตะกอน ระดับหรือปริมาณน้ำ ระดับและปริมาณน้ำฝน เพื่อประมวลหาค่าต่าง ๆ ทางอุทกวิทยาและจัดทำสถิติ ฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ในการศึกษาวิจัยด้านอุทกวิทยา การพยากรณ์ปริมาณน้ำ วางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ หรือการจัดทำหนังสือสถิติประจำปี
(2) ช่วยวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับพฤติการณ์ของน้ำท่า น้ำฝน และอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยาตลอดจนการผันแปร การหมุนเวียน และการตกตะกอนของน้ำ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำ การออกแบบเชิงอุทกวิทยา และการขุดคลองร่องน้ำ การขุดลอกตะกอนในอ่างเก็บน้ำ
(3) ช่วยค้นคว้าเรื่องต่าง ๆ เพื่อประกอบการวิเคราะห์วิจัยทางอุทกวิทยา การวางหลักเกณฑ์ในการดำเนินการสำรวจ และวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานอุทกวิทยา
(4) ช่วยศึกษาและติดตามคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ เพื่อหาสาเหตุของการเสื่อมโทรมของน้ำ และแนะนำแนวทางแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(5) ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจทางอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาที่ใช้ในการสำรวจงานอุตุ-อุทกวิทยา เพื่อให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด
2. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3.ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้บริการเผยแพร่ด้านอุทกวิทยาให้หน่วยราชการหรือผู้สนใจ เพื่อประกอบการค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการอุทกวิทยาให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับหลักอุทกวิทยา ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับระบบและกระบวนการอุทกวิทยา วัฏจักรน้ำ เครื่องมือและการตรวจวัดข้อมูลทางอุทกวิทยา น้ำท่าและชลศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างน้ำฝนและน้ำท่า
2. ความรู้เกี่ยวกับอุทกวิทยาประยุกต์ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับลุ่มน้ำ การวิเคราะห์ทางอุทกวิทยา อุทกวิทยากับการจัดการทรัพยากรน้ำ
3. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานออนไลน์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกซ์เซล และโปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์
ทักษะ/สมรรถนะ : การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : http://rid.thaijobjob.com
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1