จังหวัดกาญจนบุรี
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล
เงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรรม หรือได้รับอนุปริญญาทางเกษตรกรรมด้านสัตวบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่อจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
2. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft office
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานและรับผิดชอบการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ และพันธุ์พืชอาหารสัตว์
2. ปฏิบัติงาน ติดตามและบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ และพันธุ์พืชอาหารสัตว์
3. ช่วยปฏิบัติงานทดลอง ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ปฏิบัติงานด้านขึ้นทะเบียน และรับรองพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชอาหารสัตว์ของเกษตรกร
5. ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์ หรือด้านสุขภาพสัตว์
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 1.2 ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์หรือพันธุ์พืชอาหารสัตว์ หรือด้านการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้า
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

- ทักษะ
2.1 มีทักษะในด้านผลิตสัตว์ หรือพืชอาหารสัตว์ หรือด้านการผสมเทียม หรือการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 2.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2.3 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2.4 มีทักษะในการแก้ไขปัญหา
วิธีการประเมิน : โดยวิธีทดสอบตัวอย่างงาน

- สมรรถนะ
3.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ 3.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 3.3 มนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม 3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในข้อ 1 ก่อน 2. ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะข้อ 2 ในครั้งที่ 2 3.ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ข้อ 3 4. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาสอบ หน่วยงานอาจดำเนินการประเมินสมรรถนะต่อเนื่องเลยก็ได้
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : http://pvlo-knr.dld.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1