มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้          
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการศึกษา จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ การวัดและประเมินผล สถิติ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร การจัดการ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ
(ตามเอกสารแนบท้าย)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เงื่อนไข : รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://coop.eco.ku.ac.th/
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 2 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 603 ครั้ง
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัคร อาจารย์
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566
2 ตำแหน่ง
อ่าน 1010 ครั้ง
1