จังหวัดกาญจนบุรี
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
เงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ หรือ
2.เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. รับผิดชอบการดูแล การเลี้ยงและผลิตสัตว์ พันธุ์สัตว์ทดลอง ในหน่วยงาน
2. ช่วยปฏิบัติงานด้านเก็บ และบันทึกข้อมูลด้านสัตวบาล
3. ช่วยปฏิบัติงานด้านผลิตอาหารสัตว์ เตรียม จัดหาและสำรองเสบียงสัตว์
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัตว์ อาหารสัตว์
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

- ทักษะ
2.1 มีทักษะในการเลี้ยงสัตว์ 2.2 มีทักษะในการสื่อสาร 2.3 มีทักษะในการแก้ปัญหา
วิธีการประเมิน : โดยวิธีทดสอบตัวอย่างงาน

- สมรรถนะ
3.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 3.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 3.3 มนุษยสัมพันธ์ 3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในข้อ 1 ก่อน 2. ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะข้อ 2 ในครั้งที่ 2 3. ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ข้อ 3 4. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาสอบ หน่วยงานอาจดำเนินการประเมินสมรรถนะต่อเนื่องเลยก็ได้
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : http://pvlo-knr.dld.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1