สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานองค์การของรัฐ          
ตำแหน่ง : นักวิชาการระดับต้น
เงินเดือน : 26000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาใดก็ได้
อายุ ไม่เกิน 35 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. การเข้ารับฟังการประชุมหรือกิจกรรม หาหรือสืบเสาะรวบรวมข้อมูล แล้วสรุปประเด็น หรือวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์เพื่อการนำเสนอหรือการสื่อสาร
2. การเขียนข่าวหรือถ้อยคำประชาสัมพันธ์ การจัดทำสื่อประเภทต่างๆ หรือประสานดูแลบุคคลภายนอกให้จัดทำได้
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เช่น จัดเตรียมงานแถลงข่าว การลงพื้นที่ปฏิบัติการสื่อสาร ติดต่อประสานงานสื่อมวลชน ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ บริหารสื่อ สกสว. ช่องทางต่างๆ ฯลฯ
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน สนับสนุนและร่วมจัดทำกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และสนับสนุนงานบริหารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วย และองค์กร
5. งานสนับสนุน ผอ.งานที่ ผอ., ผอ. หน่วย, รอง ผอ. หน่วย หรือผู้ช่วย ผอ. หน่วยมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ไม่มี
ทักษะ/สมรรถนะ : มีความสามารถด้านการสื่อสาร การคิดเชิงกลยุทธ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จัดทำหรือผลิตสื่อ เช่น สามารถใช้ Microsoft PowerPoint , Adobe Illustrator หรือ ซอฟต์แวร์อื่นที่ทดแทนกัน ได้ในระดับดี (หากตัดต่อคลิปวีดิโอได้ด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : https://www.tsri.or.th/th/recruitment
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1