สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
เงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการ สารบรรณ รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสารระหว่างงานหรืองานด้านอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานธุรการ งานด้านเอกสาร งานสารบรรณ การรับ - ส่งหนังสือ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
ความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

- สมรรถนะ
ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : คะแนนเต็ม 200 คะแนน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : http://www.policehospital.org
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1