สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : พนักงานเปล
เงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
2.ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
3.มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่พนักงานเปล เคยปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าวมาแล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
4.ผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตพื้นฐาน (Basic Life Support)
5.สามารถปฏิบัติงานเป็นเวร/ผลัดได้ และสามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการได้
6.มีสุขภาพร่างภายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
7. มีหนังสือรับรองการผ่านงานในหน้าที่พนักงานเปล
8.มีประกาศนียบัตรหลักสูตรการช่วยชีวิตพื้นฐาน (Basic Life Support)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของหน่วยบริการด้วยรถเข็นนั่งและเปลนอน พร้อมดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
ความรู้ด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การใช้อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการช่วยฟื้นคืนชีพ
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

- สมรรถนะ
ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : คะแนนเต็ม 200 คะแนน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : http://www.policehospital.org
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1