สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์
เงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยการรับรองหลักสูตรจากทันตแพทย์สภาหรือสถาบันที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ที่มีกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.การพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.การใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Power Point
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ช่วยส่งเครื่องมือให้กับทันแพทย์และช่วยข้างเก้าอี้ทำฟัน จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับทันตแพทย์พร้อมงานทำความสะอาด อบ นึ่งฆ่าเชื้อโรคเครื่องมือทันตกรรม นัดผู้ป่วยเพื่อเตรียมการรักษา และออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ประเมินความรู้ความสามารถและทักษะความเข้าใจพิเศษ ในการปฏิบัติงานและวุฒิภาวะทางอารมณ์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
ประเมินความรู้ความสามารถและทักษะความเข้าใจพิเศษ ในการปฏิบัติงานและวุฒิภาวะทางอารมณ์
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

- สมรรถนะ
ประเมินบุคลิกภาพ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถาม
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : คะแนนเต็ม 200 คะแนน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : http://www.policehospital.org
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1