สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือ
เงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างฝีมือทั่วไป โดยปฏิบัติงานดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์เครื่องจักรกล เครื่องกล งานไม้ งานสี งานปูน งานศิลปกรรม งานหล่อขึ้นชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ งานกลึง งานเชื่อม งานโลหะกรรม งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ ถนน สะพาน งานก่อสร้าง งานโยธา งานสนับสนุน งานวิศวกรรม งานสนับสนุนการเตรียมวัสดุเพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ทดลอง งานซ่อมแซม ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง ตรวจเช็ค บำรุงรักษาเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ หรือจัดทำประวัติการใช้อุปกรณ์เครื่องต่างๆ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
ความรู้ทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- สมรรถนะ
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : คะแนนเต็ม 200 คะแนน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : http://www.policehospital.org
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1