กรมพลศึกษา
154 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑) รวบรวม วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประมวลนโยบายรัฐบาล สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน
๒) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณหรือโครงการสำคัญต่าง ๆ ของหน่วยงานให้บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
๓) วิเคราะห์นโยบายของกรมพลศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็นเพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของหน่วยงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๔) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน
หรือกำหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
๕) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ตลอดจนติดตามผลการใช้งบประมาณ
๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

- ทักษะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

- สมรรถนะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://dpe.thaijobjob.com/
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1