กรมพลศึกษา
154 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : นิติกร
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติการภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การพิจารณา ตีความและให้ความเห็นทางกฎหมาย มีความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นธรรม โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
๑. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎต่าง ๆ ของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกรมพลศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
๒. ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการ เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการ
๓. ร่วมดำเนินการด้านงานนิติกรรมและสัญญา งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม เพื่อให้การพิจารณา ตีความและให้ความเห็นทางกฎหมาย มีความถูกต้องและเป็นธรรม
๔. ร่วมชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. ให้คำปรึกษา แนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ ในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

- ทักษะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

- สมรรถนะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://dpe.thaijobjob.com/
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1