มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ
รับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)          
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เงินเดือน : 24,630 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : - ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท
- สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานภายในสำนักงาน MS Office หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน การโต้ตอบรับ - ส่ง Email การใช้ Internet ในการหาข้อมูลและทำงานได้ดี
- มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด และการเขียนในระดับดี
- มีประสบการณ์ด้านบริการการเรียนการสอน ด้านการประสานงาน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีทักษะในการสื่อสารในระดับดี มีไหวพริบในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีใจรักในการให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลได้
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมายได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. การจัดทำงบประมาณดำเนินงานโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
2. การวางแผน จัดทำแผนการเรียนและการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
3. การตรวจประกันและรับรองคุณภาพการศึกษา (Accreditation)
4. การจัดทำข้อมูลเพื่อรายงานคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
5. การดูแลนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาแลกเปลี่ยน
6. การดำเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษา
7. การดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในกับนักศึกษา
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ทั้งทางด้านการพูด อ่าน เขียน
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : http://www.tbs.tu.ac.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 3 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการเงิน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567
1 ตำแหน่ง
อ่าน 885 ครั้ง
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567
1 ตำแหน่ง
อ่าน 496 ครั้ง
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการตลาด
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่เริ่ม : วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
1 ตำแหน่ง
อ่าน 546 ครั้ง
1