มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob2003661001
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob2003661001
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob2003661001
วิธีการประเมิน : https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob2003661001

- ทักษะ
https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob2003661001
วิธีการประเมิน : https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob2003661001

- สมรรถนะ
https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob2003661001
วิธีการประเมิน : https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob2003661001
เกณฑ์การประเมิน : https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob2003661001
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob2003661001
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 1 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 620 ครั้ง
1