กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ (สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่)          
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เงินเดือน : 13,285 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : สาขาวิชาการบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม
- บันทึกการรับและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมในระบบ GFMIS
- จัดทำบัญชี ทะเบียนและเอกสารต่าง ๆ ในส่วนของเงินกองทุนฯ
- รายงานการเงิน ฯ
-จะต้องมีการค้ำประกันด้วยตัวบุคคลหากได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - งานด้านบัญชี
- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
ทักษะ/สมรรถนะ : สอบสัมภาษณ์
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : https://www.doe.go.th/prd/krabi
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1