สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
วังปารุสกวัน 321 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศแนบ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามประกาศแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศแนบ

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร และจะได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรของ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : https://nia.thaijobjob.com
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 1 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ สำนักข่าวกรองแห่งชาติรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
หน่วยงาน : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
วันที่เริ่ม : วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566
2 ตำแหน่ง
อ่าน 934 ครั้ง
1