กรมหม่อนไหม
กรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. รวบรวมศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินการไปอย่างถูกต้อง และได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
2. ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานงบประมาณ การเงิน พัสดุ ทรัพย์สิน และการบริหารงานด้านอื่นๆ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
3. จัดทำกระดาษทำการและรายงานผลการตรวจสอบเพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรืออธิบดีรับทราบผลการดำเนินงาน
4. ร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
5. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติทางราชการ 1.1 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 1.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) 1.3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของกรมหม่อนไหม 3. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 4. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
1. มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 2. มาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 3. แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบภายใน เช่น การวางแผนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเภทต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรายงานการตรวจสอบ เป็นต้น 4. หลักการและนโยบายบัญชี การบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DFMIS) 5. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- สมรรถนะ
โดยจะประเมินความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และบุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติโดยวิธีการสัมภาษณ์จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการประเมิน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถทักษะสมรรถนะอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 แต่ละส่วนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนจากการสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนสอบสัมภาษณ์ยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.qsds.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1