กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อาคารใหม่)ชั้น 14 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
เงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดปรากฎตามประกาศรับสมัครฯ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดปรากฎตามประกาศรับสมัครฯ
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดปรากฎตามประกาศรับสมัครฯ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 1 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
หน่วยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
วันที่เริ่ม : วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566
50 ตำแหน่ง
อ่าน 806 ครั้ง
1