กระทรวงการต่างประเทศ
ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เงินเดือน : 11500 - 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน : 46 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ สารบรรณ งานบริการทั่วไป รวมถึงงานด้านการเงินและบัญชี โดยตำแหน่งดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้ไปประจำการในต่างประเทศ (ปฏิบัติงานในสถานทูต และสถานกงสุลใหญ่) เมื่อมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัสดุ
3. ความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและบัญชี และความรู้เกี่ยวกับกฎและระเบียบด้านการเงินและบัญชี
4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Social Media
5. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://mfa.thaijobjob.com
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1