กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วังสวนสุนันทา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : พนักงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษาท้องถิ่น
เงินเดือน : 37,680 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 12 ปี สำหรับคุณวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับคุณวุฒิปริญญาเอก
2. มีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
3. มีผลงานที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ให้คําปรึกษา แนะนํา แก่ปญหาด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้การส่งเสริมและสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบแก่บุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงาน สามารถดําเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กําหนด
2. สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและวิชาชีพ
3. ให้ความรู้ คําแนะนํา ชี้แนะแนวทางด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น มาตรฐานประกันคุณภาพทุกระดับ ทุกประเภท และงานที่รับผิดชอบ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ทางการศึกษา การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพอย่างทั่วถึงและทันสมัยอยู่เสมอ
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีองค์ประกอบที่ 1 พิจารณาจากเอกสารแสดงผลงานสำคัญที่ประสบความสำเร็จซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 2 เรื่อง (50 คะแนน) และองค์ประกอบที่ 2 ประเมินข้อเสนอวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สมัคร จากการสัมภาษณ์ (50 คะแนน)
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินรวมกันทั้ง 2 องค์ประกอบ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงลำดับตามคะแนนรวมการประเมินทั้ง 2 องค์ประกอบ จากมากไปน้อย ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินในองค์ประกอบที่ 2 มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากคะแนนการประเมินในองค์ประกอบที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ :
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1