สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางxระชากรศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปรากฎตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1)ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการสำรวจทางสถิติ
2)ความรู้เกี่ยวกับสถิติ เช่น ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์ข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง
3)การคำนวณค่าประมาณการทางสถิติ เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติการเกษตร
4)การจัดทำและการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศ
5)ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550
6)ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : https://oae.thaijobjob.com
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1