มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านภาษาอังกฤษ หรือที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนได้เป็นอย่างดี
- มีใจรักงานด้านบริการ
- สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา และวันหยุดราชการได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และสร้าง Website ได้
- หากสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob3001661001
วิธีการประเมิน : https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob3001661001

- ทักษะ
https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob3001661001
วิธีการประเมิน : https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob3001661001

- สมรรถนะ
https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob3001661001
วิธีการประเมิน : https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob3001661001
เกณฑ์การประเมิน : https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob3001661001
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob3001661001
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 1 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่เริ่ม : วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566
1 ตำแหน่ง
อ่าน 278 ครั้ง
1