มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ พ.พ. รับรอง
- มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
- มีความรู้ความสามารถในการใชัภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในระดับดี เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
- มีบุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีความสามารถในการศึกษา จัดการข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหา
- หากเคยผ่านงานด้านการบริหารงานทั่วไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob3001661001
วิธีการประเมิน : https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob3001661001

- ทักษะ
https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob3001661001
วิธีการประเมิน : https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob3001661001

- สมรรถนะ
https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob3001661001
วิธีการประเมิน : https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob3001661001
เกณฑ์การประเมิน : https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob3001661001
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob3001661001
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 1 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นิติกร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่เริ่ม : วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567
1 ตำแหน่ง
อ่าน 395 ครั้ง
1