สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
รับสมัคร : จ้างเหมาบริการ          
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
เงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงาน
ด้านช่างเทคนิคปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยากและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน ที่ต้องปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษา ค้นคว้า ตรวจสอบ ออกแบบหรือปรับปรุง ประกอบ ตัดแปลง ซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศและระบบน้ำประปาและโทรศัพท์
2. กำหนดรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความพร้อมและตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานของสำนักงาน
3. ดูแลความเรียบร้อยของอาคาร ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน
ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้
4. จัดทำรายงานและบันทึกการตรวจสอบ หรือบันทึกการบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ตรวจสอบ ติดตั้งโปรแกรม ตั้งค่า ประสานงานการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับงานเทคนิค และงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่
การปฏิบัติงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๖๐ โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
ทักษะ/สมรรถนะ : ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงาน
ด้านช่างเทคนิคปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยากและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : https://opec.go.th/news/detail/826
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1