กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ (คนพิการ)
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2. เป็นผู้พิการประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการของประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 และประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 และต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ หรือเอกสารรับรองความพิการซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนตามประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง กำหนดสถานพยาบาลเอกชนออกเอกสารรับรองความพิการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. บันทึกข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) ของสำนักงาน ก.พ. และระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล (DPIS) อาทิ การเลื่อนระดับตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน การโอนและการย้ายของบุคลากรในสังกัดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ปฏิบัติงานธุรการ และการบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ เป็นต้น
3. สนับสนุนงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล ในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม การฝึกอบรม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
โดยวิธีการสัมภาษณ์
วิธีการประเมิน : (1) ความรู้ พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของ กรมทรัพย์สินทางปัญญา (2) ความสามารถ พิจารณาความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (3) บุคลิกภาพทั่วไป พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ทั้งทางร่างกายและจิตใจที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน การปรับตัวและการมีมนุษยสัมพันธ์ (4) ทัศนคติและแรงจูงใจ พิจารณาจากแรงจูงใจ วุฒิภาวะทางอารมณ์ในการทำงาน

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : https://ipthailand.thaijobjob.com
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1