กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. บริหารจัดการ วางแผน และควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมทั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกรม
2. บริหารและบำรุงรักษาเครือข่ายให้ครอบคลุมผ่านระบบเครือข่ายสื่อต่างๆ
3. ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษา รวมถึงการสำรองและกู้คืนข้อมูลระบบงานและฐานข้อมูลทุกระบบ ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ให้บริการเชื่อมโยงควบคุม กำกับ ดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศพื้นฐาน
5. บริหารจัดการให้บริการรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ทุกด้านของกรม
6. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการด้านความเสี่ยงทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเสนอแนะ และจัดทำแผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนการพัฒนาเทคนิคและวิธีการในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
7. บริหารจัดการระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ
8. ให้บริการ แนะนำ ปรึกษา ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกกรม
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) 1.ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (รวม 40 คะแนน) (1) ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา และองค์กรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๒.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒.2 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒.3 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ๒.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ๒.5 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ๒.6 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเลกทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 2. ข้อสอบอัตนัย (รวม 60 คะแนน) (1) ทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษโดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (10 คะแนน) (2) ทดสอบความรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (50 คะแนน) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความลับทางราชการ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : https://ipthailand.thaijobjob.com
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1