กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ดำเนินงานด้านเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ให้แก่ผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์ นักวิจัย รวมถึงประชาชนทั่วไป ผ่านการบริหารจัดการศูนย์ให้คำปรึกษาทรัพย์สิน ทางปัญญา (IPAC) แบบครบวงจร
4. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์การบริหารจัดการระบบตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
5. ดำเนินงานสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา องค์การวิจัยและพัฒนาหน่วยงานการศึกษาต่างๆ
6. ส่งเสริมการจัดทำหลักสูตร การสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และระบบการเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญาทางไกล (e-leaning)
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) 1.ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (รวม 60 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และกรมทรัพย์สินทางปัญญา 2. ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ (รวม 40 คะแนน) (1) ทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษโดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (10 คะแนน) (2) เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบทรัพย์สินทางปัญญา (30 คะแนน) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความลับทางราชการ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : https://ipthailand.thaijobjob.com
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1