กระทรวงการต่างประเทศ
ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : จ้างเหมาบริการ          
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ)
เงินเดือน : 13,285/15,000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : - วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - ถ่ายภาพและวีดิทัศน์ภารกิจของผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ
และกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ
- ตกแต่ง ตัดต่อภาพ ภารกิจต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกระทรวง
การต่างประเทศ
- ออกแบบและจัดทำอินโฟกราฟิก (infographic) ที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงการต่างประเทศ
- จัดทำวีดิทัศน์เกี่ยวกับภารกิจด้านการต่างประเทศของรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
- จัดระบบสารบรรณภาพภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - สอบปฏิบัติ ทดสอบการถ่ายภาพ โดยจำลอง บรรยากาศในสถานที่จริงตามสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน
- สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : -มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีทักษะในการติดต่อประสานงานและสื่อสาร มีความรู้และทักษะในการถ่ายภาพบุคคล ถ่ายภาพพิธีการ หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
- มีความรู้และทักษะในการถ่ายวีดิทัศน์ ตกแต่ง ตัดต่อลำดับภาพ บันทึกเสียง
รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ
- มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆเป็นอย่างดี อาทิ Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro
หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่สามารถปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ ได้
- เป็นผู้มีสุขภาพดี แข็งแรง มีความคล่องตัวสูง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และนอกเวลาราชการได้
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดหรือในต่างประเทศได้
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : http://www.mfa.go.th/th/content/recruit-infodept-01202023?page=5d5bd3ca15e39c306002a934&menu=5d5bd3
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1