สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ถ.กรุงเกษม สะพานขาว เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน
เงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน : 12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) สำรวจ รวบรวมข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์ทางสังคมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงติดตามและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมของหน่วยงานนำเสนอผู้บังคับบัญชา
(๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
การพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่กำหนด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินงาน

๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำหรือให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ การพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิแก่กลุ่มเป้าหมาย และผู้สนใจ เพื่อให้เกิดความรู้และสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
(๒) ประสานงานกับบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓.พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
๕.พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
๖.พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๗.พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๘.พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๙.วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๐.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม
๑๑.ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : http://www.hrm.m-society.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1