กรมสุขภาพจิต
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : นักกิจกรรมบำบัด
เงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิชาการในการส่งเสริม ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ที่มีความบกพร่องหรือพิการทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ การพัฒนาการซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานบริหารทางกิจกรรมบำบัด การนิเทศงาน และฝึกอบรมวิชากิจกรรมบำบัด เพื่อพัฒนาข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมบำบัดในหน่วยงานจิตเวชและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
1) คัดกรอง ตรวจประเมิน และวิเคราะห์ปัญหา ของประชาชนที่มีความบกพร่อง หรือพิการ ทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และการพัฒนาเกี่ยวกับเด็ก ตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบำบัด เพื่อนำไปวางแผนในการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ
2) ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชนผู้ที่มีความบกพร่อง หรือ พิการทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้และการพัฒนาเกี่ยวกับเด็ก ตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบำบัด เพื่อพัฒนาทักษะในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต
3) ออกแบบ ประดิษฐ์ ดัดแปลง ประยุกต์ใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย เครื่องดาม สภาพ ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ที่มีความบกพร่องหรือพิการทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้และการพัฒนาเกี่ยวกับเด็ก ตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบำบัด เพื่อให้บุคคลดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชนและสังคม
4) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สำรวจ วิจัย รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมบำบัด
5) จัดทำบทความ เอกสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ให้เข้าใจงานด้านกิจกรรมบำบัด
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.srithanya.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 2 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิตรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,นักสังคมสงเคราะห์,เภสัชกร,พนักงานช่วยเหลือคนไข้
หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
วันที่เริ่ม : วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565
- ตำแหน่ง
อ่าน 252 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิตรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
วันที่เริ่ม : วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
1 ตำแหน่ง
อ่าน 67 ครั้ง
1