กรมโยธาธิการและผังเมือง
218 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : พนักงานโยธา
เงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : พนักงานโยธา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
วิธีการประเมิน : ตามประกาศ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

- ทักษะ
ตามประกาศ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
วิธีการประเมิน : ตามประกาศ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.dpt.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 1 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมืองรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์แบบ
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 68 ครั้ง
1