กรมกำลังพลทหารบก กองทัพบก
ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์ (ชาย/หญิง)
เงินเดือน : 11,280.- + ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในสาขาที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(มีวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิจ)จากสถานศึกษาในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
2.ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ใช้และซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
3.ปรับปรุงและแก้ไขขั้นต้นเกี่ยวกับเครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ
-สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
วิธีการประเมิน :

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : https://dop.rta.mi.th/images/pdf/1164/191164.pdf
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1