กรมกำลังพลทหารบก กองทัพบก
ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล (ชาย/หญิง)
เงินเดือน : 11,280.- + ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในสาขาที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(มีวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิจ)จากสถานศึกษาในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1 เก็บรวบรวมข้อมูล
2. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล
3.จัดเก็บเอกสารข้อมูลเข้าและออก
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

- ทักษะ
-สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
วิธีการประเมิน :

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : https://dop.rta.mi.th/images/pdf/1164/191164.pdf
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1