กรมกำลังพลทหารบก กองทัพบก
ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี (ชาย/หญิง)
เงินเดือน : 11,280.- + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในสาขาที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาบัญชีไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิจ จากสถานศึกษาในความควบคุมของทางราชการหรือที่ทางราชการรับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดทำ รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารทางการเงินหรืองบประมาณ
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน - ความรู้ทั่วไป 40 คะแนน - ความรู้คอมพิวเตอร์ 20 คะแนน - สัมภาษณ์ 40 คะแนน

- ทักษะ
-สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เป็นอย่างดี
วิธีการประเมิน :

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : https://dop.rta.mi.th/images/pdf/1164/191164.pdf
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 4 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ กรมกำลังพลทหารบก กองทัพบกรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ (ชาย/หญิง)
หน่วยงาน : กรมกำลังพลทหารบก กองทัพบก
วันที่เริ่ม : วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
4 ตำแหน่ง
อ่าน 190 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมกำลังพลทหารบก กองทัพบกรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล (ชาย/หญิง)
หน่วยงาน : กรมกำลังพลทหารบก กองทัพบก
วันที่เริ่ม : วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
3 ตำแหน่ง
อ่าน 225 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมกำลังพลทหารบก กองทัพบกรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ(ชาย)
หน่วยงาน : กรมกำลังพลทหารบก กองทัพบก
วันที่เริ่ม : วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 120 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมกำลังพลทหารบก กองทัพบกรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ชาย)
หน่วยงาน : กรมกำลังพลทหารบก กองทัพบก
วันที่เริ่ม : วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 132 ครั้ง
1